Ngày 31/12/2015, ASEAN tuyên bố với khu vực và cả thế giới về hình thành cộng đồng, đây là mốc quan trọng trong tiến trình liên kết của khu vực trong gần thế kỷ qua. Từ 1/1/2016 ASEAN bước vào phát triển mới mức cao hơn, đó là tầm nhìn ASEAN 2025 với hoạt động trên cả 3 lĩnh vực, kinh tế- chính trị, an ninh, văn hóa - xã hội. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện lộ trình trong 10 năm tới. Lào đề ra chủ đề năm 2016 với khẩu hiệu “Biến tầm nhìn thành hiện thực, vì một cộng đồng ASEAN năng động với 8 mục tiêu”, đó là: Triển khai tầm nhìn 2025; Thu hẹp khoảng cách phát triển; Thuần hóa thương mại; Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Du lịch; Kết nối dịch vụ hậu cần; Tăng cường sự tham gia phụ nữ; Bảo vệ các di sản văn hóa Xem thêm
Lời tuyên thệ của Thủ tướng trước Quốc hội: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó". Xem thêm
Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ trong Cương lĩnh năm 1930 là “đấu tranh và xây dựng một xã hội tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ cập giáo dục…”. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, sáng ngày 03/9/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ và trình bày những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước bao gồm sáu vấn đề trong đó vấn đề thứ hai là “Giải quyết nạn dốt”. Người còn thể hiện mong muốn dân ta ai cũng được học hành và cũng đã yêu cầu người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ… Xem thêm
Người xưa có câu “Tư tưởng không thông mang bi đông cũng nặng”, tư tưởng là cái luôn đi trước, chính vì vậy, trong mọi cuộc Cách mạng Việt Nam, công tác tư tưởng luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, điều đó đã góp phần quyết định cho mọi thắng lợi mà điểm khởi đầu là khúc khải hoàn Tháng Tám Mùa Thu 1945. Xem thêm
Không ít nhà báo trẻ hôm nay đang gặp khó khăn trong việc tìm đề tài. Nhiều nhà báo bị lạc vào “ma trận” khi tìm kiếm đề tài trong mênh mông thông tin mạng. Thực ra, đề tài báo chí không ở đâu xa, nó luôn ở quanh ta, rất gần với ta; bạn rất dễ dàng thấy nó, thậm chí là phát hiện ra nó chính trong tác phẩm báo chí của mình và của đồng nghiệp (kể cả bài viết của đồng nghiệp được đăng tải trên mạng) nếu bạn thực sự đam mê, thực sự có tâm, luôn trăn trở với nghề Xem thêm