Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW In trang
08/12/2020 04:25 CH

Trong những năm  qua, với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp ủy đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các cấp, các ngành đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những cách làm hay, mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Với phương châm: “Nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng.

Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác của các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; qua đó góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Và đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị trực tuyền  học tập Chỉ thị 05-CT/TW
Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị trực tuyền học tập Chỉ thị 05-CT/TW

Từ kết quả thiết thực đó, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để tiếp tục nghiên cứu, thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị cần phát huy vai trò và nhận thức đầy đủ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác, đổi mới hình thức triển khai học tập, thực hiện thì nơi đó đạt kết quả tích cực và đi vào thực chất.

Phân tích về các nhân tố quyết định đến những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức triển khai thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được hiệu quả, đồng bộ và chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở.

Để đạt kết quả thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để triển khai việc thực hiện đạt hiệu quả, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể cách làm cho cơ sở để đảm bảo Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi sâu vào đời sống của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi người… Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi các cách làm phù hợp với điểm kiện của địa phương, đơn vị mình, nhờ đó, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong sâu rộng.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, trực quan, lưu động, tổ chức hội thi, hội thảo… để nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó chú trọng tuyên truyền về những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đáng chú ý, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đại Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố và trang thông tin điện tử, bản tin, đặc san của các ban, ngành, đoàn thể… đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và đăng tải tin, bài về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang lại hiệu quả thiết thực; tiếp tục tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.

Thứ ba, cần tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, đồng thời, “chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Một trong những yếu tố giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt được kết quả và mục tiêu đề ra là các cấp uỷ đảng đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm của cấp uỷ.

Cùng với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ các cấp đã hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị đi vào nền nếp. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy nhiều cán bộ đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc định kỳ trao đổi, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp uỷ và điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh thực sự vì dân. Qua đó đã tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, xây dựng sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trụ ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”. Đây là yếu tố mang tính quyết định để tạo ra phong trào và đảm bảo sự thành công trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm và hạn chế thiếu sót, đăng ký cam kết với chi bộ, cơ quan đơn vị về khắc phục, phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", hằng tháng được đánh giá trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan đoàn thể.

Các cấp uỷ, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt về đạo đức, lối sống, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân và cấp dưới, không để xảy ra điểm nóng hoặc những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ... tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

 Thứ năm, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa các cấp, các ngành và xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến mà Người thường gọi là gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Bác nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc trên tất cả các khâu, từ phát hiện đến xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước... Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã có 284 tập thể, 578 cá nhân được biểu dương khen thưởng ở cấp huyện và cấp tỉnh, 01 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2019)… tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân…

Hi vọng, với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, sẽ là cơ sở, nền tảng để trong những năm tiếp theo công tác triển khai học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./. 

Hồng Vĩnh

 

 

Lượt xem: 5.708
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001339208
  • Đang online: 119
  • Trong tuần: 14.807
  • Trong tháng: 76.287
  • Trong năm: 657.249