Phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng In trang
08/12/2020 01:49 CH

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân từ ngày 20/10 đến 10/11/2020. Các dự thảo văn kiện bao gồm: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc lấy ý kiến Nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước
Việc lấy ý kiến Nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước

Tại Lâm Đồng, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân; đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai việc công bố và lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Trên cơ sở đó, Sở Thông tin - Truyền thông đã lập chuyên mục lấy ý kiến dự thảo văn kiện trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.lamdong.gov.vn, thiết kế baner to rõ gắn chính giữa cổng thông tin điện tử để người dân dễ dàng thấy và truy cập. Giao diện góp ý thân thiện và thuận tiện cho người dân tiếp cận. Thời gian thực hiện từ ngày 24/10/2020 đến ngày 10/11/2020. Trong thời gian lấy ý kiến, có 757 lượt người đọc và tải văn kiện. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử quảng bá tin nhắn việc công bố và đóng góp ý kiến cho các văn kiện qua Cổng hành chính công Zalo kể từ ngày 24/10/2020 đến ngày 10/11/2020. Trong thời gian lấy ý kiến, có 81.221 lượt người đọc tin và có 945 lượt tải về. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng cũng đã đăng tải toàn văn dự thảo các văn kiện để các tầng lớp nhân dân tiện theo dõi và tham gia góp ý…
 
Ngay sau khi các dự thảo văn kiện được công bố, qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý với thành phần là các ủy viên Ủy ban, lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đoàn thể chính trị - xã hội, bằng nhiều hình thức đã tổ chức cho cán bộ, hội viên góp ý các dự thảo văn kiện. 
 
Qua báo cáo tổng hợp của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã có hơn 2.500 cán bộ và gần 13.000 hội viên các đoàn thể tham dự các hội nghị, hội thảo… góp ý dự thảo các văn kiện; trong đó, có trên 1.655 lượt ý kiến góp ý, trên 80 ý kiến góp ý bằng văn bản… 
 
Đa số ý kiến đánh giá các dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước.
 
Nội dung các dự thảo văn kiện thể hiện khách quan những thành tựu, hạn chế; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân về tất cả các lĩnh vực được thể hiện trong các nhóm vấn đề lớn.
 
Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã tham góp ý với Đảng nhằm hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Bên cạnh việc góp ý vào các dự thảo văn kiện, nhiều ý kiến đã kiến nghị, đề xuất với Trung ương nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới, như: Bổ sung chỉ đạo, định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò giám sát, phản biện xã hội; Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển đất nước; Chính thức hóa các việc làm trong khu vực phi chính thức để bảo đảm quyền lợi của lao động di cư; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần phù hợp, sát thực tế hơn đối với nữ lao động di cư; đưa nhóm lao động di cư thành một nhóm đối tượng trong gói hỗ trợ đột xuất của Chính phủ; Quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài; Có chính sách, giải pháp hữu hiệu hơn cho đầu tư duy trì và phát triển bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng vùng miền, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, dịch vụ…
 
Việc công bố và lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã giúp các cấp ủy đảng trong tỉnh nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy trí tuệ của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hồng Vĩnh

(theo Báo Lâm Đồng)


 

Lượt xem: 1.358
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003151428
  •  Đang online: 50
  •  Trong tuần: 866
  •  Trong tháng: 105.046
  •  Trong năm: 852.469