NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHỈ THỊ 05-CT/TW In trang
20/01/2017 12:00 SA

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chỉ thị có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người trong giai đoạn hiện nay. So với Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011, Chỉ thị 05-CT/TW có một số điểm mới như sau:

Điểm mới thứ nhất: Chỉ thị 05-CT/TW mang tầm chiến lược hơn, gắn với tư duy mới của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đặt ra mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…”. Theo đó, Chỉ thị 05-CT/TW xác định: “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Ở Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác được coi là giải pháp đầu tiên trong nhóm giải pháp xây dựng Đảng. Song Chỉ thị 05-CT/TW, nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác trong công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng như Chỉ thị 03-CT/TW. Một vấn đề nữa thể hiện tư duy mới của Đảng là gắn xây dựng văn hóa với xây dựng con người, nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện được đặt lên hàng đầu. Để thực hiện nội dung này, Chỉ thị 05-CT/TW đã chỉ rõ: phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hộ; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Như vậy, với Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác không chỉ liên quan đến công tác xây dựng Đảng mà còn gắn kết chặt chẽ với xây dựng văn hóa, con người. Đó là sự nghiệp của toàn dân không chỉ trong phạm vi nội bộ Đảng. Do đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện hai trong bốn trụ cột để phát triển đất nước mà Đại hội XII đã xác định: (1) Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; (2) Xây dựng Đảng là then chốt; (3) Xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; (4) Tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Điều đó, cho thấy vị trí, vai trò của Chỉ thị 05-CT/TW là rất lớn và có ý nghĩa mang tầm chiến lược.

Điểm mới thứ hai:  Việc học tập và làm theo Bác được xác định trong Chỉ thị 05-CT/TW có nội hàm rộng hơn. Chỉ thị 03-CT/TW xác định học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là chủ yếu, thì theo Chỉ thị 05-CT/TW việc học tập và làm theo Bác được bổ sung, trở thành học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phong cách Hồ Chí Minh là sự phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện sinh động, tự nhiên, độc đáo có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hàng ngày. Đó là một phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn. Phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân. Phong cách quần chúng dân chủ, tự mình nêu gương. Như vậy học tập và làm theo Bác đầy đủ, toàn diện bao gồm cả nội hàm: Tư tưởng, đạo đức và phong cách. Chỉ thị 05-CT/TW là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng chỉ đạo học tập và làm theo toàn bộ di sản của Bác. Đó là sự phát triển mới về lý luận, khẳng định quyết tâm chính trị, đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Điểm mới thứ ba:  Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung sâu hơn, gắn với thực hiện nhiều Nghị quyết của Đảng. Cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và (khóa XII). Chỉ thị xác định: Mục tiêu của việc học tập và làm theo Bác là: “ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”; gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 06/9/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Chỉ thị nhấn mạnh phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chuẩn mực văn hóa ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm: “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu với công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình để đảm bảo phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Điểm mới thứ tư:. Chỉ thị 05-CT/TW đặt ra yêu cầu cao hơn, tổ chức chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn. Chỉ thị xác định, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ. Nêu rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và xã hội. Việc này phải do cấp ủy các cấp, trực tiếp là Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư cấp ủy chỉ đạo.

Điểm mới thứ năm: Chỉ thị 05-CT/TW xác định cách làm mới hơn cả về không gian và thời gian thực hiện:

Phương châm thực hiện là “trong trước, ngoài sau; trên trước, dưới sau”, trong đó quan trọng là đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 06-CT/TW (triển khai ngày 07/11/2006) và Chỉ thị 03-CT/TW (14/5/2011) có thời gian thực hiện gắn liền với các kỳ Đại hội Đảng, riêng Chỉ thị 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện. Đây là điểm nhấn thể hiện tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW.

Như vậy, với những điểm mới ở Chỉ thị 05-CT/TW được đánh giá là: Chiến lược hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa; cao hơn về yêu cầu; rộng hơn về nội hàm; sâu hơn về nội dung; chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn về tổ chức thực hiện, mới hơn về cách làm và lâu dài hơn về thời gian.

Đây là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng Chỉ thị 05-CT/TW là đòn bẩy để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hà Văn Duyên – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh

Lượt xem: 2.200
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002776279
  •  Đang online: 139
  •  Trong tuần: 5.895
  •  Trong tháng: 75.230
  •  Trong năm: 477.320