Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 In trang
11/12/2020 02:53 CH

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp  Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; thực hiện Kết luận số 91-KL/TW, ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ngày 07/12/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành NQ số 02-NQ/TU “về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021”…

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Anh T.D.H.jpg
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Anh T.D.H.jpg

          Tình hình thực hiện NQ năm 2020

          NQ số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy có 02 phần: đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ bản năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

          NQ đã đánh giá, năm 2020 tình hình dịch bệnh, thiên tai; nhất là dại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Song, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã nỗ lực, quyết tâm cao, KT-XH, quốc phòng - an ninh (QP-AN)  năm 2020 đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

          Toàn tỉnh đã triển khai một cách kịp thời, nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; cơ bản đạt “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển KT-XH; thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính với vi-rút SARS-COV2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tạo ra luồng sinh khí mới, tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

          Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương, đạt 3,15%; nông nghiệp khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng đạt 4,24%; công nghiệp - xây dựng tăng 1,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. GRDP đầu người năm 2020 đạt 71,2 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 94,8% dự toán địa phương; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 13,63%, lũy kế đạt 10.182 doanh nghiệp… Y tế, văn hóa, giáo dục tiếp tục duy trì, phát triển; an sinh xã hội đảm bảo. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững đạt kết quả ấn tượng.

          QP-AN, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tuyệt đối anh ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh...

          NQ đã chỉ ra những hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng GRDP không đạt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp đạt thấp. Cơ cấu một số ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển biến chậm, hiệu quả chưa cao. Một số công trình trọng điểm tuy nỗ lực nhưng còn chậm so với tiến độ. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm nhưng còn diễn biến phức tạp…

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 -2025..jpg
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 -2025..jpg

          Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

          Từ những đánh giá trên, NQ 02 của BTV Tỉnh ủy xác định chủ đề năm 2021: “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. Mục tiêu tổng quát  năm 2021: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư. Thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình trọng điểm. Đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị - nông thôn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển KH-CN… Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN...

          Với 17 chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021; trong đó một số chỉ tiêu trọng tâm như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.300 tỷ đồng (tăng 5,56%), thu thuế, phí, lệ phí 5.540 tỷ đồng (tăng 6,5%) so với ước thực hiện năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 815 triệu USD, tăng 15,03% so với năm 2020. GRDP đầu người khoảng 77,1 - 77,8 triệu đồng. Tỷ lệ BHYT toàn dân 91%; 100% số xã đạt Bộ tiêu chí về y tế; 81% trường học đạt chuẩn quốc gia; 90,3% hộ gia đình đạt văn hóa; 96,4% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 88% phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 95% thôn, Tổ dân phố giữ vững và đạt chuẩn văn hóa. Có thêm 03 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 06 xã đạt NTM kiểu mẫu; có thêm 02 huyện đạt NTM  (huyện Đạ Huoai và Bảo Lâm)…

          Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu trong năm 2021, NQ 02 đã nêu các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện NQ Đại hội và Kế hoạch KT-XH 5 năm 2021- 2026. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và hạn chế ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, chủ động tăng cường phối hợp vừa phòng chống dịch, vừa ngăn chặn dịch, vừa phát triển KT-XH.

          Tái cơ cấu nền kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nền kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa ngành, bền vững, hiện đại; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hữu cơ, thông minh. Quy hoạch lại hệ thống nhà kính, nhà lưới; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển thương hiệu nông sản, nhất là thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng bộ tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu, sớm đạt mục tiêu về đích NTM. Thí điểm xây dựng mô hình “Làng đô thị xanh”…

          Cơ cấu lại ngành công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo từ các nguyên liệu, sản phẩm có lợi thế địa phương. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiên cứu phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển đội ngũ doanh nhân  về chất lượng, số lượng, trình độ, năng lực quản trị kinh doanh.

          Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo NQ số 06 của Tỉnh ủy (Khóa X); đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; đường vành đai TP. Đà Lạt và Bảo Lộc. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực, theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Chú trọng phát triển văn hóa; tăng cường đảm bảo QP-AN và hoạt động đối ngoại…

          BTV Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng; Văn phòng và các Ban Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triền khai NQ số 02 đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh…

Bài, ảnh: THANH HỒNG

Lượt xem: 1.946
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003125298
  •  Đang online: 93
  •  Trong tuần: 4.151
  •  Trong tháng: 78.916
  •  Trong năm: 826.339