Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 976/UBND-VX4 về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Xem thêm
Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một trong những truyền thống nhân văn, thể hiện ý nghĩa về sự đoàn kết và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân tộc, Đảng và Nhà nước đã triển khai, áp dụng một cách khoa học, hiệu quả giá trị này; xem đây là một trong những yếu tố cấu thành khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, với cái nhìn hạn hẹp, định kiến cùng những âm mưu phá hoại, các thế lực chống đối và thù địch vẫn thường xuyên tạc, phủ nhận chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Xem thêm
 Trong những năm gần đây, chiêu trò bóp méo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là những “trò bẩn” mà các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thù địch thường xuyên sử dụng để chống phá Việt Nam, nhất là sau các hội nghị của Đảng hoặc sau khi Đảng ta ban hành nghị quyết, quy định mới. Xem thêm
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là một hội nghị rất quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ở Hội nghị này, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiên định, nghiên cứu phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Xem thêm
Lênin đã nâng tầm cao uy tín, vị thế, giá trị và ý nghĩa lý luận-thực tiễn của chủ nghĩa Mác; nêu tấm gương mẫu mực về sự trung thành, đổi mới sáng tạo trong kế thừa, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-hệ tư tưởng của giai cấp vô sản trong điều kiện lịch sử mới. Xem thêm
Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được ban hành, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong tiến hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau 5 năm (2016-2021) triển khai thực hiện, NQTƯ 4 thực sự là chiếc gương soi để những vấn đề còn tồn tại được khắc phục, dần tạo nên dấu ấn của sự chuyển mình trong cả nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng. Xem thêm
Chiều 14/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tại 15 điểm cầu trong toàn tỉnh để tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Xem thêm
Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch để luôn vững tin vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Xem thêm
Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện văn hoá công sở, chấp hành nghiêm thời gian làm việc; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị khối hành chính Nhà nước đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xem thêm
        Là chương trình nói về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.  Xem thêm
Trang 13/25Đầu tiên   Trước   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001334781
  • Đang online: 76
  • Trong tuần: 10.380
  • Trong tháng: 71.860
  • Trong năm: 652.822