Nâng cao vai trò của văn nghệ sĩ trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng In trang
13/04/2022 10:08 SA

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững chế độ chính trị hiện nay. Trong đó, văn nghệ sĩ (VNS) có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Thời gian qua, đội ngũ VNS luôn phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành cùng Nhân dân trong những năm kháng chiến cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, góp phần xây dựng văn hóa nghệ thuật trở thành lĩnh vực phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Bằng các tác phẩm xuất sắc, VNS đã tích cực phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, lên án các hành vi tiêu cực, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; đồng thời, phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đội ngũ VNS đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch; vạch trần, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng vấn đề xã hội nhạy cảm chống Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

 Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước cấu kết móc nối hình thành các hội, nhóm, thiết lập hàng ngàn trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội, sử dụng các báo, đài nước ngoài, kênh truyền hình trực tuyến kết nối làm công cụ, tạo lập diễn đàn, thường xuyên tổ chức các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta trên internet, mạng xã hội bằng các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc. 

 Trong các lĩnh vực chống phá, chúng xác định tư tưởng, văn học - nghệ thuật là “mũi tiến công” quan trọng nhằm thay thế hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa bằng hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Trong đó, chúng mong muốn “khoét sâu” vào văn học - nghệ thuật bởi lĩnh vực này “là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”. 

 Chúng gia tăng các hoạt động tán phát phim, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền lối sống thực dụng, phủ nhận lịch sử cách mạng và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để tác động thẩm thấu đến các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ. Tập trung khoét sâu vào những tổn thương trong quá khứ của dân tộc; hạ bệ hình tượng lãnh tụ; thổi phồng, bôi đen, ám chỉ hiện thực đất nước hôm nay với hàm ý phủ định sự lãnh đạo của Đảng, phủ định con đường phát triển hiện nay của dân tộc ta. Trên website của Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam (vanviet.info) và một số website văn chương của một số hội nhóm ở nước ngoài tập trung xuất bản các tác phẩm ngắn thuộc các thể loại thơ, bút ký, truyện ngắn… có tư tưởng sai trái, thù địch; tổ chức phổ biến những tác phẩm văn học miền Nam giai đoạn 1954 - 1975, những tác phẩm văn, thơ hải ngoại từ sau 1975; trong đó, có những người có tư tưởng chống cộng quyết liệt.

Bên cạnh đó, chúng sử dụng một số trí thức, VNS cực đoan như: Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Xuân Diện, Nguyên Bình, Phạm Viết Đào… để tạo dựng “ngọn cờ” tập hợp lực lượng chống phá; tiếp tục núp bóng các tổ chức “xã hội dân sự” để thành lập các tổ chức đối lập. Đáng chú ý, Văn đoàn độc lập tiếp tục có nhiều hoạt động với các giải thưởng, đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt chống phá, nhất là các bài viết của Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, trong đó công khai thể hiện quan điểm đối lập với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, đối lập với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng “phản biện xã hội”, ý kiến trái chiều của VNS, trí thức, vấn đề “nóng” nảy sinh trong đời sống xã hội, hạn chế, yếu kém, sai phạm ở một số lĩnh vực để suy diễn, công kích, hạ thấp uy tín, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sử dụng các sáng tác văn học, nghệ thuật kiểu trào phúng để công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm xói mòn niềm tin của văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Các đối tượng cơ hội chính trị đã thực hiện tổng hợp các phương thức chống phá một cách liên tục, tinh vi theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” nhằm gây mất niềm tin trong Nhân dân, gây dao động về tư tưởng, rệu rã về tinh thần... Chúng tập trung vào thời điểm Đảng và Nhà nước tổ chức các sự kiện lớn như đại hội Đảng, bầu cử, thông qua các luật, các ngày lễ lớn; tập trung xoáy sâu vào các sai phạm của cán bộ, đảng viên; lợi dụng những sự cố về môi trường, thiên tai, dịch bệnh (đặc biệt là liên quan đến đại dịch Covid-19 trong thời gian gần đây) để kích động dư luận… 

 Để nâng cao vai trò của VNS trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, mỗi VNS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, cần ý thức rõ về vị trí, vai trò của mình trên con đường truyền bá những giá trị tinh hoa đời sống tinh thần và góp phần xây dựng hệ tư tưởng cộng đồng xã hội; tích cực sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện và chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, thù địch, không mất cảnh giác để bị lừa, bị kích động, bị lôi kéo vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia thông qua lợi dụng hoạt động văn hóa nghệ thuật. Phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị để phối hợp cơ quan chức năng có giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời. Khuyến khích, động viên quần chúng Nhân dân tích cực tham gia sáng tạo, hoạt động và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, tài năng tiêu biểu, phát triển đội ngũ VNS luôn tiền phong gương mẫu, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

                                                 Linh Kiều

Lượt xem: 1.236
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316608
  • Đang online: 46
  • Trong tuần: 10.085
  • Trong tháng: 53.687
  • Trong năm: 634.649