Đảng mạnh - Dân tin - Đất nước hùng cường In trang
13/01/2023 10:58 SA

Đất nước bước vào xuân mới - Xuân Quý Mão. Theo quy luật của tự nhiên, đó là sự chuyển mùa trong mỗi năm. Song, Xuân Quỹ Mão - 2023 về mang theo bao niềm phấn khởi, tự hào, với những thành tựu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực đạt được trong năm qua, mở ra chặng đường mới với khát vọng: Việt Nam sẽ trở thành quốc gia hùng cường.

Một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng mạnh, Dân tin

 Xuân Quý Mão 2023 về sau hơn 2 năm nước ta (và nhiều quốc gia trên thế giới) trải qua đại dịch Covid-19, đã gây tổn thất nặng nề chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Bằng sự chỉ đạo linh hoạt và quyết liệt của Đảng, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự “vào cuộc” nhịp nhàng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, với bản lĩnh Việt Nam, đã đưa đất nước ta vững vàng vượt qua đại dịch; trở thành điểm sáng, cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Sau khi dịch Covid-19 từng bước được khống chế, kiểm soát; với tinh thần chỉ đạo của Trung ương “thích ứng, linh hoạt”, vừa tiếp tục tăng cường chống dịch, vừa tích cực, chủ động phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ sau hơn 8 tháng của năm 2022, nền kinh tế Việt Nam hồi phục nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ, đạt những thành tựu to lớn. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 có thể đạt trên 8%. Còn trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam đã bứt phá từ mức 2,6% năm 2021 lên mức dự kiến là 7,5% trong năm 2022. Trong khi đó, lạm phát trung bình cả năm có thể kiểm soát ở mức 3,8%...

Cùng với những thành tựu về phát triển KT-XH, ổn định tình hình, đảm bảo quốc phòng -  an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của nước ta được chỉ đạo quyết liệt và đạt những thành tựu mới. Trong đó, “cuộc chiến” phòng, chống tham nhũng tiếp tục đẩy mạnh, với quyết tâm “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”…

Đặc biệt, với tư duy mới, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Khóa XIII đã có cái nhìn “thấu suốt” về một loại “ung nhọt” rất nguy hiểm cần loại bỏ cùng với tham nhũng, đó là tiêu cực. Tiếp thu ý kiến tại Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 10/9/2021, Bộ Chính trị đã thống nhất bổ sung, đổi tên “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” thành “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Việc bổ sung cụm từ “tiêu cực” nhằm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Tiêu cực là “con đẻ” của chủ nghĩa cá nhân, từ xa xưa đã “ăn sâu”, “bám rễ” trong lối sống của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nếu không loại trừ, nó sẽ phát triển thành “căn bệnh” nguy hại, “sân trước” của tệ quan liêu, nạn tham nhũng!

 Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta năm qua tiếp tục đạt nhiều kết quả. Các vụ trọng án về kinh tế; các vụ tham nhũng lớn được dư luận đặc biệt quan tâm lần lược được đưa ra xét xử công khai đúng người, đúng tội. Có những bị cáo đã từng giữ các chức vụ cao trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương sau khi có kết luận của Trung ương đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc làm này vừa thể hiện tính khách quan, nghiêm minh của Pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi nạn tham nhũng không còn được “che đậy” dưới bất kỳ “vỏ bọc” và chịu bất cứ áp lực nào!

 Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam hơn 10 năm qua, nhất là những năm gần đây được bạn bè quốc tế thừa nhận, đánh giá cao; đặc biệt, được Nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ. Quyết liệt đấu tranh làm trong sạch nội bộ Đảng, trong sạch bộ máy là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự vững mạnh. Đảng đã được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng vào các chủ trương, quyết sách nhất quán, đúng đắn của Đảng sẽ đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển giàu mạnh!

Đất nước giàu mạnh, hùng cường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu 03 giai đoạn phấn đấu của nước ta:

 - Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

 - Đến năm 2030kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

 - Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đặc biệt, trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm mới. Bên cạnh “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; “tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”, Đảng ta đã nêu quan điểm rất mới: “Khát vọng phát triển đất nước”. Đó là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể thấy, trải qua 93 năm ra đời và lãnh đạo đất nước; đối diện với nhiều khó khăn, thử thách đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thêm dạn dày kinh nghiệm và bản lĩnh; đã và đang từng bước củng cố, hoàn thiện mình. Đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tha hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tệ quan liêu, tham nhũng… nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường!

Dù hiện nay, các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng những chiêu trò hết sức xảo quyệt. Chúng cường điệu, thổi phồng một số thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng đất nước; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; thay đổi thể chế chính trị nước ta… Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, các thế lực phản động lu loa rằng, Việt Nam “thanh trừng nội bộ”, là “các phe cánh đấu đá”… hòng gây mất đoàn kết trong nội bộ, làm cho Đảng ta suy yếu, mất phương hướng lãnh đạo.

Chúng ta tin rằng, với những thành tựu Việt Nam đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, cho dù kẻ thù có điên cuồng chống phá đến đâu, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo đất nước. Vì, Đảng đã được Dân tin, Dân ủng hộ; Đất nước sẽ phát triển phồn vinh, Nhân dân hạnh phúc…

 

Thanh Hồng

Lượt xem: 1.465
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002776196
  •  Đang online: 110
  •  Trong tuần: 5.812
  •  Trong tháng: 75.147
  •  Trong năm: 477.237