Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng In trang
18/12/2023 02:22 CH

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các ban của Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, xem đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trọng tâm, cấp bách và lâu dài, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

- Chủ động nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, nâng cao chất lượng, tính ứng dụng của các công trình lịch sử Đảng. Đa dạng nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng truyền thông hiện đại; số hóa dữ liệu trong quản lý, lưu trữ, khai thác các tư liệu, ấn phẩm lịch sử. Nghiên cứu xây dựng chuyên đề phù hợp, phổ biến, sinh hoạt chính trị tại các chi bộ, tổ chức đảng.

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng theo hướng ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp. Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm, chủ động, kịp thời, kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa, đảm bảo nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình; phát huy, nhân rộng những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong xã hội về lịch sử truyền thống, lịch sử cách mạng của dân tộc, ý thức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác sưu tầm, lưu trữ các loại tài liệu, tư liệu để phục vụ công tác biên soạn; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 2517-KL/HVCTQG, Thông báo số 387-TB/BTGTW và Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Hoàng Khôi

Lượt xem: 192
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761788
  •  Đang online: 95
  •  Trong tuần: 26.889
  •  Trong tháng: 60.739
  •  Trong năm: 462.829