Ngày 06/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh. In trang
28/02/2023 08:28 SA

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy: năm 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ và có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý, bảo vệrừng, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng,… qua đó phát hiện, xử lý nghiêm một số tập thể, cá nhân sai phạm, đồng thời có nhiều kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt trong năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập và nhanh chóng triển khai hoạt động với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, thể hiện sự đồng bộ, nhất trí từ Trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời là năm tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt tinh thần “kiên quyết, kiên trì, liên tục, không nghỉ, không ngừng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban Tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, thúc đẩy phong trào đấu tranh, bài trừ tham nhũng, tiêu cực. Chấn chỉnh tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ trong một bộ phận cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, coi đây là biểu hiện tiêu cực cần phải phòng, chống…

2. Nắm chắc tình hình để đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh thực hiện đúng các quy định pháp luật về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực…

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Chú trọng giáo dục đạo đức, lương tâm, danh dự, liêm chính, nâng cao ý chí, quyết tâm, bản lĩnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Định hướng nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để các cấp ủy đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, báo chí…

4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác phòng, chống tiêu cực; Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 và tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

5. Củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Giám định tư pháp. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đôn đốc thực hiện nghiêm túc, kịp thời các yêu cầu giám định của cơ quan điều tra các cấp…

6. Tiến hành đồng bộ các hoạt động giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…Qua công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư tố cáo, phản ánh trên các lĩnh vực cần kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan tham nhũng, tiêu cực để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật… Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát nội bộ, thanh tra, giải quyết tố cáo

7. Chú trọng kiểm tra, giải quyết các đơn tố cáo, thông tin phản ánh hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, kiểm tra việc bảo vệ người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định tại Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

8. Đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2023. Ngoài kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà cấp ủy giao cho các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. Tăng cường kiểm tra đối với cấp ủy cơ quan thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án, thi hành án và cán bộ chủ chốt của các cơ quan này tại địa phương theo đúng tinh thần “chống tham nhũng ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng”…

9. Thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là cơ chế phối hợp “Khi phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án mới chuyển”. Chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo và chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo đúng Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc….

10. Thực hiện đúng tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là: “Kỷ luật đảng đi trước, mở đường, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự”, nơi nào có dấu hiệu vi phạm thì kiểm tra đảng vào kiểm tra trước. Tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý…

11. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 22/02/2022 về thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Thông báo số 383-TB/TU, ngày 07/11/2022 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp sau khi bị kỷ luật, không để xảy ra tình trạng kỷ luật đã hết thời hạn mà chưa đề xuất xem xét, bố trí công tác sau kỷ luật.

12. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương…

 

 

Hoàng Khôi

Lượt xem: 99
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000867169
  • Đang online: 67
  • Trong tuần: 15.084
  • Trong tháng: 866
  • Trong năm: 185.210