Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ In trang
10/02/2023 10:51 SA

Ngày 02/02/2023, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đề án 06).

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Qua 01 năm tập trung triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia của Đảng và Nhà nước, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, người dân và doanh nghiệp được nâng lên, hiệu quả quản lý nhà nước phát huy hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại địa phương vẫn còn có những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Người đứng đầu các cấp ủy, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc; một số nhiệm vụ tiến độ thực hiện còn chậm, tỷ lệ hoàn thành chưa cao; nguồn lực phục vụ triển khai Đề án 06 còn thiếu, nhất là về nguồn nhân lực, kinh phí và các loại máy móc, trang thiết bị; công tác tuyên truyền hạn chế, chủ yếu vẫn mang nặng hình thức.

Nguyên nhân chủ yếu tồn tại, hạn chế trên là do: Cấp ủy, người đứng đầu một số sở, ngành, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án 06; công tác lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ và thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án trong giai đoạn hiện nay. Xác định việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và sự thành công của Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số quốc gia.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong Đề án 06, thực hiện đơn giản hóa, giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công thiết yếu gắn với việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo rà soát toàn diện các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu được phân công; đánh giá cụ thể những việc đã làm, đang làm, chưa làm để tiếp tục xây dựng, bổ sung vào nghị quyết, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện gắn với lộ trình, tiến độ hoàn thành cụ thể từng đầu việc; chủ động triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo theo chức trách, nhiệm vụ được giao, không chờ vào việc triển khai từ cấp trên.

- Xây dựng, bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại theo đúng quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh và ngành dọc; trước mắt, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nâng cấp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

- Phát huy vai trò của Tổ công tác thực hiện Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở là lực lượng nòng cốt trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số, bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Nghiên cứu bố trí đầy đủ, đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo nguồn nhân lực tham gia phải phù hợp, có trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc được giao.

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số hóa các loại hồ sơ, dữ liệu đang quản lý gắn với các biện pháp kiểm tra, xác thực tính chính xác của hồ sơ, dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tăng cường làm sạch dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở đối sánh thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần làm giàu dữ liệu, tạo nền tảng cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số trong xã hội, nhất là dữ liệu các ngành tư pháp, y tế, bảo hiểm, lao động, thương binh và xã hội, đất đai, nhà ở; kết hợp mở rộng ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng thẻ Căn cước công dân trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, tạo lập tài khoản an sinh xã hội,... để nhân dân bước đầu được thụ hưởng những lợi ích của Đề án mang lại.

- Ưu tiên bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án tại địa phương.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hướng dẫn, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án 06 và Chỉ thị này; định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, vai trò của Đề án; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia thực hiện.

6. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực, theo dõi, tập hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án tại địa phương.

7. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện…

 

Hồng Vĩnh

 

 

 

 

 

Lượt xem: 455
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001334733
  • Đang online: 70
  • Trong tuần: 10.332
  • Trong tháng: 71.812
  • Trong năm: 652.774