Báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền tháng 3 In trang
02/04/2024 10:08 SA

Trong tháng 3/2024, các cơ quan báo chí tỉnh đã bám sát định hướng, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các diễn biến thời sự xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phóng viên tác nghiệp tại hội nghị giao ban, cung cấp thông tin báo chí.
Phóng viên tác nghiệp tại hội nghị giao ban, cung cấp thông tin báo chí.

Báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh về hoạt động của Đảng bộ và chính quyền các cấp trong công tác quản lý, điều hành tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tháng. Bên cạnh đó, những sự kiện và hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tình hình an ninh trật tự xã hội trong tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng được báo chí kịp thời đưa tin, phản ánh.

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh đóng trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục có nhiều tin bài phản ánh tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện, vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Báo chí ngoài tỉnh cũng phản ánh về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; những bất cập trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng. Những vụ việc liên quan đến tình hình ANTT, pháp luật cũng được khai thác, phản ánh kịp thời, đầy đủ và đánh giá đúng mức về các vấn đề xảy ra tại địa phương.

Thông tin, tuyên truyền tháng 4 năm 2024

 1. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương trong tháng 4 năm 2024: 49 năm Ngày  giải phóng Lâm Đồng - Đà Lạt (03/4); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sức khỏe Thế giới (7/4); Ngày sách Việt Nam (21/4); Ngày sinh V.I Lê-nin (22/4); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5)…

2. Thông tin, tuyên truyền  kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng tháng 3, quý I và nhiệm vụ, giải pháp tháng 4, quý II năm 2024.

3. Tập trung thông tin, tuyên truyền kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4. Tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Đảng; Chương trình hành động số 75 -CTr/TU, ngày 06/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động số 77 -CTr/TU ngày 06/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 78 -CTr/TU ngày 12/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

5. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Tỉnh ủy “về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2024” trong đó chú trọng đến chủ đề năm 2024 là “Trách nhiệm - Nêu gương - Kỷ cương - Hiệu quả”; chỉ đạo triển khai thực hiện quán triệt các nhiệm vụ đầu năm, các khâu đột phá và các chương trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Chương trình hành động số 72-CTr/TU, ngày 29/12/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024” trên địa bàn tỉnh.

6. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gắn với Chủ đề học tập của tỉnh Lâm Đồng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

7. Tiếp tục thông tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”… tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 31/01/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 11/3/2024 về Kế hoạch Triển khai, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

8. Thông tin, tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

9. Tích cực thông tin việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm triệt để tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, lừa đảo qua mạng. Tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác về các âm mưu, thủ đoạn, các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

10. Tiếp tục tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

 

Hoàng Khôi

Lượt xem: 44
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761953
  •  Đang online: 97
  •  Trong tuần: 27.054
  •  Trong tháng: 60.904
  •  Trong năm: 462.994