TUỔI TRẺ LÂM ĐỒNG XUNG KÍCH, TIÊN PHONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG In trang
25/03/2024 03:10 CH

Những năm gần đây, bên cạnh các phong trào thi đua của Đoàn thì các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng diễn ra rất tích cực, sôi nổi.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đoàn trực thuộc trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chỉ đạo các cấp bộ đoàn đa dạng hóa hình thức giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị; lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, tổ đội, nhóm, câu lạc bộ; thường xuyên duy trì việc lan tỏa các thông tin chính thống, tích cực, gương người tốt việc tốt trên website Tỉnh đoàn tại chuyên mục “Chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống” và trang Fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng” (hiện trang Fanpage có 23.000 người theo dõi), Fanpage “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Duy trì hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Lâm Đồng, triển khai nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề bổ ích, thiết thực như: Giải pháp nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, định hướng 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên hiện nay; Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ trong tình hình mới; Giải pháp phòng chống biểu hiện “Nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị” trong đoàn viên thanh niên…Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn đã chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở với hơn 400 thành viên; triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và Đề án nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên Lâm Đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2023-2027.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số Đoàn cơ sở địa phương chưa thực sự đi vào chiều sâu chất lượng, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thiết kế, triển khai các nội dung tuyên truyền; xây dựng lực lượng cốt cán, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở ở một số chi đoàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động chưa hiệu quả. Nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong một bộ phận thanh niên vẫn còn những hạn chế; dễ bị kích động, lôi kéo tham gia những hoạt động vi phạm pháp luật, chống phá Đảng Nhà nước, nhất là trên không gian mạng.

 Năm 2024 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, trong nước có những khó khăn, phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề mới, thách thức mới không dễ nhận diện và giải quyết. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, trắng trợn và xảo quyệt; chúng lợi dụng các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương, nhất là việc triển khai các dự án trọng điểm, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực…để gia tăng các hoạt động xuyên tạc, phủ nhận vai trò, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động tâm lý hoài nghi, hoang mang, gây bất ổn về tư tưởng trong xã hội và Nhân dân. Chúng triệt để lợi dụng sức mạnh của Internet, mạng xã hội và tầm tác động, ảnh hưởng của một số hãng truyền thông nước ngoài để làm công cụ phát động, tổ chức nhiều chiến dịch chống phá Việt Nam; cùng với đó là không ngừng cổ vũ thanh niên sống thực dụng, hưởng lạc, tôn thờ đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, bất chấp đạo lý, pháp luật, kỷ cương...

Từ nhận định và đánh giá tình hình như trên, để tiếp tục tận dụng sức mạnh của lực lượng thanh niên trong tỉnh (hơn 265.200 thanh niên) cũng như phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Lâm Đồng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới, thiết nghĩ tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, nhất là quan điểm chủ đạo của Nghị quyết “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Cùng với việc thường xuyên trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên, các tổ chức Đoàn phải triển khai nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó góp phần bồi đắp niềm tự hào, niềm tin trong thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm vụ thứ hai là, Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương, kỷ cương, hiệu quả; khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”. Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và Đề án nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên Lâm Đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2023-2027.

Nhiệm vụ thứ ba là, Thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, nội dung, phương pháp đấu tranh trên không gian mạng cho thanh niên, chú trọng đến những cá nhân có năng lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao; động viên đoàn viên thanh niên chủ động chia sẻ, lan tỏa “phủ xanh” những thông tin tích cực trên các website, Fanpage của Tỉnh Đoàn; loại bỏ, làm giảm tác động ảnh hưởng của những thông tin tiêu cực, xấu, độc trên không gian mạng; thường xuyên viết tin bài, phê phán, đấu tranh với các quan điểm, luận điệu chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam và địa phương Lâm Đồng.

Nhiệm vụ thứ tư là, Mở rộng kết nối các lực lượng thanh niên nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, công nhân, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…tạo thành một mặt trận rộng rãi, có tính tổ chức, kỷ luật, quyết tâm cao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tích cực xây dựng môi trường văn hóa, tham gia mạng xã hội lành mạnh để phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.  

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tin tưởng vào những kết quả đạt được trong thời gian qua, tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống 93 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, không chỉ là lực lượng xung kích trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên mà còn là lực lượng tiên phong, tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Chung tay xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức gánh vác sứ mệnh lãnh đạo đất nước, Nhân dân vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

 

THANH XUÂN

 

Lượt xem: 68
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761814
  •  Đang online: 95
  •  Trong tuần: 26.915
  •  Trong tháng: 60.765
  •  Trong năm: 462.855