Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển In trang
27/02/2023 01:53 CH

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia với chủ đề 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng.
Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng.

Tại đầu cầu Hà Nội với sự tham dự của các đồng chí: Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Thường trực Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng.
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng.

Hội thảo 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023), nhằm khẳng định và phát huy những giá trị cốt lõi của Đề cương có ý nghĩa lịch sử này; nghiên cứu quá trình vận dụng, phát huy của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và chủ trương, đường lối phát triển văn hóa của Đảng.

Qua đó, tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua; tạo sự lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân nói chung, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước nói riêng.

Năm 1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo đã đi vào lịch sử như một bản Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. Thực tiễn đấu tranh cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam 80 năm qua đã cho thấy ý nghĩa và giá trị mang tầm thời đại của văn kiện này. Đảng ta đã xác định văn hóa là một mặt trận đấu tranh cách mạng quan trọng, không thể thiếu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa và cách mạng văn hóa.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Lâm Đồng.

Hội thảo tập trung vào 2 nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận, thảo luận để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ cũng như các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương; từ đó đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới nhằm hiện thực hóa Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và cụ thể hóa lộ trình triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. 

Các tham luận được Ban Tổ chức và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn để in thành bộ tài liệu phục vụ Hội thảo. Sau hội thảo, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận trong các phiên họp, các tác giả sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tham luận của mình để xuất bản sách kỷ yếu giới thiệu rộng rãi đến độc giả.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 47
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000867361
  • Đang online: 128
  • Trong tuần: 15.276
  • Trong tháng: 1.058
  • Trong năm: 185.402