Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII In trang
21/08/2023 03:47 CH

Sáng 17/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo 35, Trưởng Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, thành viên Nhóm Chuyên gia, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh báo cáo đề dẫn.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh báo cáo đề dẫn.

Báo cáo đề dẫn, đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh: Đảng ta luôn coi nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đấu tranh bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng là một mặt trận phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi phải có trình độ nhận thức và phải huy động được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng, phức tạp trước yêu cầu mới, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự tham gia, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

5 năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, toàn diện, sâu sát, quyết liệt. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có những cách làm hay, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông tin chính thống, tích cực được lan tỏa trên không gian mạng; phương pháp đấu tranh, phản bác hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên về bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó nâng cao nhận thức, khả năng tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ tham mưu, giúp việc, lực lượng tham gia đấu tranh phản bác từ tỉnh đến cơ sở được thành lập, hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản; vai trò của bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc, Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 tạo thành “nhân tố nòng cốt” trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tạo thế chủ động phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ sớm, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, truyền thông ngày càng đổi mới, phong phú, đa đạng, lan tỏa trong xã hội; thực hiện việc rà quét, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ngày càng chủ động, quyết liệt, hiệu quả…

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng hoa và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng hoa và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tặng hoa cho các cá nhân.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tặng hoa cho các cá nhân.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng hoa và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trao tặng hoa và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thời gian qua của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị và những tập thể, cá nhân được khen thưởng. Qua đó khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Để thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW với các nội dung: tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Nghị quyết 35-NQ/TW; trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm của tỉnh cần phải quan tâm nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh kết hợp các giải pháp giữa “xây” và “chống”, phủ xanh thông tin tích cực; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, chú trọng phối hợp với các cơ quan, địa phương trong đấu tranh với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội để phản bác có hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tuyên truyền các thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin xấu độc; trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, tham mưu chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, duy trì sinh hoạt Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 tỉnh…

Nhân dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 1.063
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001338941
  • Đang online: 92
  • Trong tuần: 14.540
  • Trong tháng: 76.020
  • Trong năm: 656.982