Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 In trang
27/02/2023 08:00 SA

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 (viết tắt là Cuộc thi) trên địa bàn tỉnh.

Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tham dự họp báo phát động Cuộc thi.
Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tham dự họp báo phát động Cuộc thi.

Cuộc thi khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; học viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện; giảng viên, học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thành viên Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ, hội viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các tác phẩm dự thi gồm tác phẩm dạng viết và tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip. Đối với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử).

Đối với các tác phẩm dạng báo nói, báo hình, video clip, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi gồm 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình video clip.

Tác giả hoặc nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, sáng tác lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Các tác giả hoặc nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tỉnh gửi tác phẩm dự thi về đầu mối các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tỉnh.

Các tác giả hoặc nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp của địa phương và Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.

Các tác giả hoặc nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 10 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 02633.540495 hoặc 0908.945.867 (đồng chí Kiều Thị Ninh), email: ninhkt@lamdong.gov.vn.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2023.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương (khoá XIII); hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua kết quả Cuộc thi triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Đầu tháng 2/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức họp báo phát động Cuộc thi bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 430
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316845
  • Đang online: 68
  • Trong tuần: 10.322
  • Trong tháng: 53.924
  • Trong năm: 634.886