Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo In trang
09/02/2023 05:10 CH

Chiều 8/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu Ban Tuyên giáo các Thành ủy, Huyện ủy trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với sự chủ trì của các đồng chí: Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đi trước, mở đường, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức trong việc triển khai công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác tham mưu và chỉ đạo đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp.

Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong đó, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và chuyên đề năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu các cấp uỷ, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đã lựa chọn, biên tập một hoặc một số nội dung để tổ chức sinh hoạt và triển khai học tập…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã thông tin kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của đất nước, của tỉnh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thành công các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, dân tộc, của địa phương... tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, bồi đắp tình yêu đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận.
Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận.

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm đúng mức. Đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, hoạt động báo cáo viên, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Công tác khoa giáo được đẩy mạnh gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Chú trọng công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo…

Đồng chí Trần Trung Hiếu trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trên một số lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022.
Đồng chí Trần Trung Hiếu trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trên một số lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022.

Từ những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên giáo năm 2023. Trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành. Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trên một số lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trên một số lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; những thuận lợi, khó khăn, đổi mới nội dung công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tham mưu, triển khai, tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại các địa phương, đơn vị; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố; việc nắm bắt dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân; ngành Tuyên giáo phải chủ động cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm của tỉnh… Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để công tác tuyên giáo đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Trung Hiếu trao giấy khen cho các tác giả có tác phẩm chất lượng tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022.
Đồng chí Trần Trung Hiếu trao giấy khen cho các tác giả có tác phẩm chất lượng tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đề nghị ngành Tuyên giáo các cấp cần bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy năm 2023 để chủ động tham mưu, triển khai nhiệm vụ của ngành, trong đó, ngành Tuyên giáo phải góp phần lớn đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khoa giáo; tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp đăng ký xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tuyên giáo…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trên một số lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2022; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân tham gia tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 255
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316739
  • Đang online: 52
  • Trong tuần: 10.216
  • Trong tháng: 53.818
  • Trong năm: 634.780