Học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
23/02/2022 09:20 SA

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến
Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến

 Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến

Điểm cầu tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến

 Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; giúp các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nghiên cứu, học tập, làm sâu sắc thêm nội dung chuyên đề năm 2022; cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân năm 2022. Tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2022 góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; phù hợp tình hình thực tế tại mỗi cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Tổ chức đợt học tập, quán triệt trong toàn tỉnh hoàn thành trong Quý I/2022. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 (gắn với hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”).

 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đoàn thể. Đối với các tổ chức đảng tiếp tục tổ chức học tập các nội dung chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng và theo từng quý. Trong quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 cần liên hệ sát với tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tập trung thảo luận, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục, biểu dương các trường hợp làm tốt, phê bình, kiểm điểm, đề ra các biện pháp khắc phục đối với các cá nhân còn hạn chế, khuyết điểm - nếu có.

 Đối với cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai học tập các nội dung chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết hợp lồng ghép vào các đợt tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022 trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

 Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng hướng dẫn và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt định kỳ gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của tổ chức mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, toạ đàm, giao lưu gặp mặt, tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022 trên các ấn phẩm, bản tin, các hoạt động văn hoá, văn nghệ…

 Về công tác tuyên truyền, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, tập trung giới thiệu những giá trị cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2022; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Phát huy hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông trên nền tảng internet, mạng xã hội, hệ thống trực quan, phương tiện thông tin đại chúng; thông qua toạ đàm, hội thảo, giao lưu, văn hoá, văn nghệ, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự.

Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông mở, duy trì các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh; tăng cường các bài viết phê phán, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp căn cứ tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, phát hành, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có sức lan toả.

Theo Báo Lâm Đồng

Lượt xem: 1.608
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001335164
  • Đang online: 116
  • Trong tuần: 10.763
  • Trong tháng: 72.243
  • Trong năm: 653.205