Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021 In trang
21/01/2022 11:40 SA

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết

Chiều 20/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí chủ trì hội nghị: Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành; Trường Chính trị tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo; Trưởng Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021
Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021

Năm 2021, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác tuyên giáo. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng đã khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công tác tham mưu và chỉ đạo

Toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu các cấp ủy Đảng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trên mạng Internet để kịp thời tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đây là cách làm mới, sáng tạo của ngành Tuyên giáo trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

 Trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác (giai đoạn 2016-2021) trên địa bàn tỉnh. Kết nối đường truyền Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai học tập chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Bí thư tổ chức đến 16 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, với tổng số khoảng 1.700 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động đội ngũ báo cáo viên

Thiết lập các nhóm trên mạng xã hội; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia và tăng cường các bài viết tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông tin kịp thời về những vấn đề, sự kiện quan trọng, bức xúc, nhạy cảm diễn ra trên các lĩnh vực trong nước, ngoài nước và trên địa bàn tỉnh có tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hàng tuần thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhằm giúp các cấp ủy Đảng tham khảo trong công tác lãnh đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh của địa phương. Phối hợp với Vùng 4 - Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân, Vùng 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và giáo viên, học sinh các Trường trung học phổ thông trên địa bàn.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức khảo sát “Đánh giá của người dân đối với công tác lãnh, chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19” bằng hình thức trực tuyến. Kết quả, hầu hết số người được hỏi đều đánh giá cao tính hiệu quả, kịp thời và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; từng bước nâng cao về trình độ năng lực và kỹ năng truyền đạt. Trong năm, đã tập trung tổ chức tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và địa phương, đơn vị; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đất nước, địa phương; tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi cấp tỉnh và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II tại tỉnh Lâm Đồng.

Công tác Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới, Ban tuyên giáo đã tham mưu đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức, tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, phương pháp và cách thức của Việt Nam trong sự nghiệp Đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã chọn. Hướng dẫn quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai kịp thời, chủ động, linh hoạt, qua đó góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tại các địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi cấp tỉnh và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II tại tỉnh Lâm Đồng.

          Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid 19; hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

          Triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Thường xuyên theo dõi và đánh giá việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; đồng thời, chỉ đạo, định hướng các cơ quan tăng cường quản lý, mở rộng các hoạt động văn hóa, quảng bá và tôn vinh các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương.

           Duy trì tổ chức giao ban công tác báo chí bảo đảm yêu cầu, kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch phát động, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Đến nay, Ban Sơ khảo đã lựa chọn được 27 tác phẩm gửi Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2021.

Công tác Khoa giáo và văn hoá - văn nghệ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Kịp thời thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch...

Lãnh đạo Sở Y tế tham luận tại hội nghị
Lãnh đạo Sở Y tế tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tham mưu cho cấp ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo; nắm bắt dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; công tác phòng chống dịch Covid-19; vai trò của Ngành Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí… Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để công tác tuyên giáo đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2022 tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, sẽ tác động đến công tác tuyên giáo, đến nhiệm vụ của những người làm công tác tư tưởng. Vì vậy, trong công tác tuyên giáo, phải làm sao để đạt được sự thống nhất về nhận thức trong công tác tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, đảm bảo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân chính xác, nhanh chóng, kịp thời; công tác tuyên giáo phải sát với cơ sở; quan tâm, kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Ban chỉ đạo 35, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổng kết thực tiễn để phát triển, củng cố lý luận của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tinh thông nghiệp vụ, vững vàng lý luận để làm tốt công tác tư tưởng đảng, tiên phong chống lại các tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tặng giấy khen cho tác giả Nguyễn Văn Quang - Phóng viên  Đài PTTH Lâm Đồng vì đã đạt giải khuyến khích giải báo chí quốc gia lần thứ 15.

Đồng chí Bùi Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo
Đồng chí Bùi Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo

Tin, ảnh: Hoàng Khôi

 

 

Lượt xem: 581
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001335160
  • Đang online: 118
  • Trong tuần: 10.759
  • Trong tháng: 72.239
  • Trong năm: 653.201