Ðổi mới, sáng tạo, thực hiện có chiều sâu công tác tuyên giáo In trang
20/06/2019 12:00 SA

Công tác tuyên giáo luôn là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Ðảng. Thời gian qua, căn cứ vào bối cảnh tình hình thực tế, nội dung, nhiệm vụ, đối tượng thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Ðồng luôn đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, phương châm thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Ðảng của địa phương.

Cán bộ tuyên giáo đến tận nhà dân làm công tác để điều tra dư luận xã hội. Ảnh: N.Thi
Cán bộ tuyên giáo đến tận nhà dân làm công tác để điều tra dư luận xã hội. Ảnh: N.Thi

Đánh giá về công tác tuyên giáo trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã góp phần đáng kể trong việc định hướng, nắm bắt và tham mưu xử lý hiệu quả những vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh trong quá trình triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo. Chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy được đổi mới, có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực.

Điểm lại những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương thời gian qua, có thể khẳng định rằng, những thành tích chung của tỉnh có đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo Lâm Đồng. Ngành đã luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các cấp ủy đảng; chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của năm và nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Để chỉ đạo, định hướng và triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, các chức sắc, tôn giáo… Qua đó, kết nối hội nghị trực tuyến đến cấp cơ sở để đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tiếp thu nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh; từ đó các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền và quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải tổ chức thực hiện của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tổ chức hình thức tuyên truyền miệng và trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh trực quan sinh động, các hội thi, hội diễn để truyền tải nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Theo số liệu thống kê mới nhất, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 362 lớp cho 49.554 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, giáo viên, chức sắc tôn giáo. Nghị quyết Trung ương 9, tổ chức Hội nghị trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh với 15 điểm cầu cho 2.518 cán bộ, đảng viên tham gia. Riêng đối với Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã cụ thể hóa bằng Quy định 07-QĐ/TU, ngày 22/5/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở tỉnh cũng đã dần trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Tuyên giáo cũng đã tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch và “diễn biến hòa bình”, trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn tỉnh.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhóm chuyên gia của Ban Chỉ đạo 94 đã viết 24 bài đấu tranh phản bác trực diện đăng trên Báo Lâm Ðồng, Bản tin Thông tin nội bộ, Blog, Facebook phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, phản động của các đối tượng bất mãn, cực đoan.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Tổ thư ký cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin và tham gia phản biện trực diện đối với những bài viết có nội dung sai lệch, xuyên tạc.

Thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư (khóa XII) “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, nhiều địa phương, đơn vị đã dành thời gian, kinh phí, tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử ngành, địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xuất bản được 4 ấn phẩm về lịch sử. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và xây dựng Kế hoạch tổ chức biên soạn bộ tài liệu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1930 - 2015) phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ tỉnh trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và Trường Chính trị tỉnh; xây dựng Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005-2020”.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cũng triển khai tuyên truyền những chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các nước trong khu vực và thế giới, hoạt động đối ngoại cấp địa phương và hoạt động hội nhập quốc tế của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng cho rằng, công tác tuyên giáo trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị còn thiếu chiều sâu, thiếu thường xuyên, chưa rộng khắp nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn những hạn chế. Việc rà soát các chuẩn mực đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm hoặc chưa sát với chức năng, nhiệm vụ; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu; công tác nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, sức lan tỏa chưa nhiều. Công tác đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh chưa chủ động, kịp thời định hướng thông tin.            

NGUYÊN THI - baolamdong.vn

Lượt xem: 223