Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc In trang
23/08/2019 01:53 CH

Tổ chức bộ máy và biên chế

Lãnh đạo Ban:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Trưởng ban và không quá 2 phó trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo công tác trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương..

Các đơn vị trực thuộc:

  • Phòng Tổng hợp.
  • Phòng Tuyên huấn.
  • Phòng Khoa giáo.

Biên chế:

Biên chế của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 21 người.

Về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức

Việc xác định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng cụ thể, đúng theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bố trí hợp lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; trong đó, phải có tối thiểu từ 80% biên chế trở lên làm công tác chuyên môn tham mưu, tổng hợp.

Lượt xem: 277