Chức năng - Nhiệm vụ In trang
23/08/2019 12:00 SA

Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất:

Nghiên cứu, theo dõi, tổng họp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong địa bàn tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị và tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Đánh giá hoạt động, nghiên cứu và đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Ban tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, định hướng nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do địa phương quản lý.

Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện, thành phố và đảng bộ xã, phường, thị trấn; lịch sử truyền thống của các đoàn thể, ngành, lĩnh vực của Tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy.

Phối hợp:

Với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi duỡng, bô trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phuơng. Phối họp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đê quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản; phối họp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất chủ truơng đào tạo, bôi duỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

Với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dụng Đảng đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối và cán bộ tuyên giáo cấp ủy trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao:

Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ ở địa phương, các Hội Văn học - nghệ thuật, Hội Nhà báo, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc.

Chỉ đạo, kiểm tra nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.

Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Là cơ quan thường trực một số ban chỉ đạo của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vục tuyên giáo. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Lượt xem: 349