Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở Lâm Đồng nâng cao chất lượng công tác tham mưu. In trang
20/01/2017 12:00 SA

Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2016 của các cấp ủy; sau khi bám vào những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và định hướng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2015, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao, xác định nhiệm vụ tham mưu có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là:

1. Tham mưu cụ thể hóa các văn bản của Đảng, giúp cấp uỷ các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đề ra trong năm bằng các chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Chú trọng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở hoạt động có hiệu quả. Tham mưu việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. Ngoài ra, đã tham mưu việc sơ tổng kết các chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, đảm bảo theo đúng yêu cầu.

2. Tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn: Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/01/2016 về việc lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu Quyết định số 119-QĐ/TU ngày 28/01/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tham mưu giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử Quốc hội khóa XIV và giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, quy hoạch các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ban hành kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm, đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng: Tổng kết năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp mới 2050 đảng viên, tăng 102% so với năm 2015, nâng tổng số đảng viên lên trên 41.000; đã xóa được 02 thôn sinh hoạt ghép; thành lập mới 03 tổ chức cơ sở Đảng; dự kiến năm 2016 tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 55% trong các loại hình và đảng viên đạt xuất sắc không quá 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiến hành cấp, phát 1.177 thẻ mới và tham mưu quyết định tặng 923 Huy hiệu Đảng.

Trong công tác cán bộ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu công tác quy hoạch cán bộ; giới thiệu các cán bộ ứng cử các cấp theo đúng quy định (giới thiệu Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh 15 đồng chí; giới thiệu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân cấp huyện 36 đồng chí; giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Ủy ban nhân dân và ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 26 đồng chí; giới thiệu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 38 đồng chí); tham mưu công tác nhân sự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ các cấp,… thực hiện tốt các quy trình về tuyển dụng cán bộ, công chức cho 55 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh năm 2016. Thẩm định các Đề án liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy các cấp và các quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan cấp tỉnh. Tham mưu công tác đánh giá, điều động, luân chuyển với sắp xếp, bố trí, hiệp y, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Công tác đào tạo cán bộ, chính sách cán bộ được quan tâm, đã tham mưu mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng cho hàng trăm lượt cán bộ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chuyển xếp ngạch lương, nâng ngạch lương, chuyển ngạch lương, chế độ hưu trí, nghỉ dưỡng, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ và thăm hỏi ốm đau, tang lễ; công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định.

Trong năm 2016, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu và phát phiếu yêu cầu điều tra và kết luận đối với những trường hợp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục tốt cho công tác cán bộ, công tác kết nạp đảng viên,... Đồng thời phối hợp thẩm tra, xác minh theo yêu cầu của các đơn vị bạn. Kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay.

4. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ, Cương lĩnh, các văn bản của các cấp ủy Đảng; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng đảng: Trong năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phân công các phòng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng; tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định thi hành Điều lệ Đảng và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn những điểm mới trong quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng khóa XII. Tham mưu báo cáo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức, tập thể, cá nhân hàng năm; tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tổng kết 10 năm thực hiện hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Trung ương về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân; báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW về “thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 94-QĐ/TW, Quy định số 95-QĐ/TW. Tham gia phát động các phong trào thi đua của ngành như giải “Búa liềm Vàng” do Trung ương phát động; phân công lại các cụm thi đua và thực hiện tốt công tác thi đua giữa các cụm. Từ đó tạo động lực, không khí thi đua trong ngành tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh.

5. Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của tỉnh có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung tham mưu cho cấp ủy đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; đổi mới tư duy và cách làm, thật sự phát huy dân chủ, khách quan, công tâm; khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong từng khâu của công tác cán bộ. Đồng thời, xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, quy định về đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở đó sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng người, đúng việc. Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý ở các ngành, các cấp, địa phương để đào tạo, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; thực hiện nhân rộng mô hình đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện thí điểm nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã, cấp huyện.

Kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về khoa học tổ chức, cán bộ, có tầm nhìn, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực và trách nhiệm. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là số cán bộ mới vào Ngành. Duy trì chế độ giao ban để kịp thời nắm tình hình, tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xử lý, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

6. Đổi mới trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện: Lĩnh hội tinh thần những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt trong toàn ngành cần phải đổi mới mạnh mẽ việc tham mưu, đề xuất, xác định vấn đề tham mưu có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời nắm bắt quan điểm, định hướng của Trung ương, của Ban Thường vụ các cấp ủy để chủ động tham mưu, đề xuất, tránh bị động, chồng chéo và đảm bảo tính kịp thời. Đổi mới tư duy tham mưu văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngắn gọn, đầy đủ, đúng quan điểm và sát cơ sở.

Trong công tác tham mưu luôn cân nhắc, lựa chọn và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan, dân chủ, tạo sự đồng thuận, tham mưu chỉ đạo luôn gắn trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế tự chịu trách nhiệm và cơ chế nêu gương. Coi trọng công tác cải cách hành chính, thường xuyên trao đổi để việc tham mưu được kịp thời, chính xác và đúng quy định. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nghiệp vụ trong toàn ngành. Do đó công tác nghiệp vụ về tổ chức xây dựng Đảng đã bài bản, khoa học hơn, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, yếu kém: Công tác tham mưu có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao, nhiều đơn vị vẫn còn bị động trong công tác tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện. Công tác phối hợp để tham mưu, đề xuất thực hiện chưa nhất quán. Công tác kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ chưa thường xuyên; việc vận dụng các quy định của Đảng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng còn lúng túng. Đội ngũ cán bộ của ngành ở một số đơn vị thay đổi nhưng chậm được kiện toàn, củng cố, chậm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng.

Để thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2017, ngành tổ chức xây dựng Đảng dự kiến tham mưu và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Bám vào các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết và Chương trình công tác của cấp ủy năm 2017, để xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu thực hiện tốt các chỉ tiêu trong năm 2017. Tham mưu cụ thể hóa; sơ, tổng kết các văn bản liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Đề án về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Tham mưu Hướng dẫn việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Hướng dẫn công tác Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tham mưu, hướng dẫn quy định về chức năng, nhiệm vụ Chi bộ ở thôn, tổ dân phố.

- Tham mưu thực hiện đảm bảo quy trình quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ theo đúng quy định. Tham mưu sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, tiêu chuẩn, chính sách liên quan đến công tác cán bộ. Triển khai có hiệu quả Đề án vị trí việc làm, Đề án về tinh giản biên chế.

- Tham mưu và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chính sách cán bộ; công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên; vận dụng và thực hiện tốt quy định thi hành điều lệ Đảng; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ.

- Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương; rà soát kỹ các nội dung chỉ đạo tham mưu có chất lượng và hiệu quả. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng hình ảnh cán bộ ngành Tổ chức Đảng gương mẫu, kỷ cương và trách nhiệm, đi đôi với phát động các phong trào thi đua sôi nổi ở các cụm thi đua của ngành.

Với truyền thống của ngành, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng, cùng những kết quả đạt được trong năm 2016, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phạm Hữu Toàn 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lượt xem: 251