Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng ở Đơn Dương In trang
14/04/2022 01:42 CH

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện Đơn Dương đặc biệt chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong toàn Đảng bộ.

Lễ tổng kết lớp bồi dưỡng đảng viên mới huyện Đơn Dương năm 2022
Lễ tổng kết lớp bồi dưỡng đảng viên mới huyện Đơn Dương năm 2022

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do tác động và ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp nhưng dưới lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát và thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nội bộ đoàn kết thống nhất; việc ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cấp trên ngày càng phù hợp với thực tiễn của địa phương; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, các chỉ tiêu đề ra đều đạt, vượt và tăng so với cùng kỳ; trong đó tổng giá trị sản xuất các ngành: Nông, lâm, thủy sản 9.405 tỷ 900 triệu đồng, đạt 98,4% kế hoạch, tăng 3,8% so cùng kỳ; Công nghiệp - TTCN thực hiện 645 tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch, tăng 8,1% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước 207 tỷ 400 triệu đồng, đạt 126,1% dự toán, bằng 113,2% so với cùng kỳ, trong đó thuế phí thực hiện 113 tỷ 770 triệu đồng, đạt 119,8% dự toán. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đạt được kết quả trên, phải khẳng định công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực tạo nên bức tranh sinh động trên của toàn Đảng bộ huyện. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Đơn Dương luôn xác định vị trí đặc biệt quan trọng là công tác chính trị tư tưởng, do vậy Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện uỷ  luôn quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của côcng tác xây dựng Đảng chính là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, như: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong các cuộc vận động, phong trào thi đua; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo, giám sát các Chi bộ triển khai hiệu quả sinh hoạt Chi bộ định kỳ...

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn quan tâm đến công tác cán bộ, công tác phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên. Đảng bộ huyện Đơn Dương hiện có 46 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó, có 32 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 14 Đảng bộ cơ sở với 195 chi bộ trực thuộc. Toàn Đảng bộ có 2.570 đảng viên, với 1.124 đảng viên nữ, 298 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 568 đảng viên có đạo. Trong năm 2021 đã kết nạp được 54 đảng viên mới; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 40 đảng viên mới; 02 lớp nhận thức về Đảng cho 92 quần chúng ưu tú.

Công tác đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy trình; trong năm 2021, đã kiện toàn một số tổ chức, bộ máy cấp huyện và cấp cơ sở; điều động 05 trường hợp, luân chuyển 02 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, đã có 94 đồng chí được cử tham gia các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp cơ sở đã thực hiện đảm bảo quy trình và thời gian theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 06-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nội dung, đối tượng... góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức đảng và đảng viên.

Công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các phong trào xây dựng phát triển kinh tế - xã hội thể hiện được sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động khá đồng bộ, có hiệu quả. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của các Tổ chức Đảng tiếp tục được phát huy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được chuẩn hóa và được bố trí sử dụng hợp lý. Mặt trận, các đoàn thể chính trị trong huyện thực hiện tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân…

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh của Huyện ủy Đơn Dương, các TCCSĐ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương, xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững.

Phát huy kết quả đạt được tring năm 2021 và những năm trước đó, năm 2022, Huyện uỷ Đơn Dương xác định chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức Đảng, vai trò nêu gương của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự đồng thuận của toàn xã hội; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2022”. Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận xã hội; Giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng thành công huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

 

Hoàng Khôi

                                                                                                  

                                                                     

 

 

 

 

 

Lượt xem: 1.563
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001334839
  • Đang online: 72
  • Trong tuần: 10.438
  • Trong tháng: 71.918
  • Trong năm: 652.880