Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 In trang
16/04/2021 10:27 SA

       Nhằm nâng cao vao trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; ngày 01/3/2021, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị  năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tại Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đạ hội XIII của Đảng.
Các đồng chí lãnh đạo tại Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đạ hội XIII của Đảng.

       Theo đánh giá, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, kết quả đạt được đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

       Đáng chú ý là, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy bám sát quy chế làm việc, các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

       Chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy trình, quy định, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đề cao vai trò nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sắp xếp, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với Đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

       Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, an toàn, tiết kiệm.

       Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, hướng về cơ sở, mở rộng dân chủ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

       Song, bên cạnh kết quả đạt được, Nghị quyết cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục: Công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có nơi chưa kịp thời, đồng bộ. Thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chuyển biến chưa mạnh. Giải quyết một số vụ việc còn chậm, chất lượng chưa cao. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả, nhưng còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; Nhận thức của một số cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể một số nơi chưa đạt yêu cầu; Công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp ở một số nơi chưa tốt. Nội dung báo cáo chính trị của một số tổ chức cơ sở Đảng còn dàn trải, nặng về chuyên môn; Trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quyết liệt, nhưng khâu tổ chức thực hiện có nơi còn thiếu năng động, sáng tạo...

       Trên cơ sở đó, Nghị quyết 03-NQ/TU đã đề ra mục tiêu chung:  Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định chủ đề: “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp bám sát chủ đề, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

       Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

       Một là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng.

       Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, những thành quả đạt được, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tuyên truyền, quán triệt, học tập để triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội.

       Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và sát hợp với điều kiện cụ thể địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

       Hai là, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng.

       Phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy Đảng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Quản lý chặt chẽ đảng viên, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên mới; tập trung rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

       Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với Đề án vị trí việc làm và việc tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.                     Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021...

       Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

       Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương; xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm...

       Bốn là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

       Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, các giải pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; cương quyết xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình vi phạm kỷ luật Đảng...

       Năm là, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

       Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

       Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng. Kịp thời xử lý điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

       Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức ở một số bộ phận, ngành, lĩnh vực theo quy định của Trung ương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

       Sáu là, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội

       Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, nhất là dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Chú trọng đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

       Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, tập hợp, hướng về cơ sở, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

       Bảy là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động chính quyền các cấp

       Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, trước hết là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực; gắn trách nhiệm về Đảng với trách nhiệm về chính quyền. Nâng cao chất lượng sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới tổ chức bộ máy, quy trình tổ chức thực hiện, phương pháp, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

       Tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc; xây dựng chính quyền các cấp “Liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”.

       Tám là, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

       Chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Chú trọng làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Việc tự ứng cử và vận động bầu cử đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chỉ đạo bầu đủ số lượng, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và đạt chất lượng. Làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                                                                            Hồng Vĩnh

Lượt xem: 6.166
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001042671
  • Đang online: 49
  • Trong tuần: 49
  • Trong tháng: 24.237
  • Trong năm: 360.712