Trò chuyện đầu năm với đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy Di Linh In trang
20/01/2017 12:00 SA

HỌC BÁC VÀ LÀM THEO BÁC LÀ NHIỆM VỤ TỰ GIÁC, THƯỜNG XUYÊN

Thưa đồng chí! Di Linh là một trong số ít huyện trong tỉnh đã sớm có văn bản triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Điều gì đã thúc đẩy huyện?

Bí thư Nguyễn Canh: Chúng tôi xác định rằng đây là Chỉ thị rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy cần phải triển khai sớm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản cũng như ý nghĩa của việc học tập, làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Chúng tôi rất kỳ vọng, việc triển khai sớm, đồng bộ sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện Di Linh trong sạch, vững mạnh.  

Huyện ủy đã triển khai như thế nào để tránh kiểu “đánh trống, khua chiêng; đầu voi, đuôi chuột”, thưa đồng chí?

Bí thư Nguyễn Canh: Trước hết cũng phải “đánh trống, khua chiêng”, việc này không thể không làm và phải làm đồng bộ, thường xuyên, thậm chí là lâu dài. Nghĩa là các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Chúng tôi đã giao phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực, hiệu quả như tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh về các gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác. Xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn huyện; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hội thi, hội diễn lồng ghép tuyên truyền vào dịp chào mừng sinh nhật Bác (19/5) hàng năm và trong các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

Khi đã học, đã nghiên cứu rồi, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là người đứng đầu, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đối với tập thể, phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Và để tránh kiểu “đầu voi, đuôi chuột” như đồng chí hỏi, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; cương quyết ngăn ngừa, không để xảy ra bệnh hình thức, chạy theo thành tích; nói nhiều làm ít hay nói mà không làm; thiếu trung thực, đặc biệt chúng tôi sẽ xử lý nghiêm tình trạng “hợp thức hóa” trong báo cáo kết quả học tập, làm theo.

Đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy Di Linh
Đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy Di Linh

Nội dung nào đồng chí quan tâm nhất trong chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Bí thư Nguyễn Canh: Chúng tôi xác định nội dung đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 03-QĐ/HU, ngày 31/01/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp huyện Di Linh”; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “4 biết - 4 giữ gìn - 4 không - 4 chống”; phong trào “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”, góp phần đưa huyện Di Linh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 theo kế hoạch đề ra. Chúng tôi xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, tuỳ theo tình hình và điều kiện cụ thể, từng cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện. Điều bất biến ở đây là tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới phong cách làm việc, phải gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm. Đó cũng là cơ sở để huyện xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; cán bộ, công chức, viên chức: “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân”. Đồng thời cũng là giải pháp căn cơ để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Bí thư vừa nói đến phong trào “4 biết - 4 giữ gìn - 4 không - 4 chống” do Huyện ủy Di Linh phát động, cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Bí thư Nguyễn Canh: Vâng, thưa đồng chí: 4 biết là biết chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; biết tình hình của địa phương; biết tham mưu hiệu quả, chất lượng và biết tận tình phục vụ nhân dân. Còn 4 giữ gìn, trước hết là giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn sự đoàn kết; giữ gìn bí mật Đảng và cuối cùng là giữ gìn vệ sinh môi trường. Đối với 4 không, chúng tôi xác định trước tiên là không hút thuốc lá nơi công sở; thứ nữa là không uống rượu bia trước và trong giờ làm việc; không vi phạm Luật giao thông, đặc biệt là không tham nhũng, lãng phí. Với 4 chống thì đầu tiên là quyết liệt chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp đến là chống bè phái, cục bộ; chống quan liêu, cửa quyền, xa rời nhân dân; chống không khoan nhượng đối với sự phá hoại của các thế lực thù địch.

Phải khẳng định rằng, thời gian qua, huyện Di Linh đã có những sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cũng như trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp mà cụ thể, phong trào “4 biết - 4 giữ gìn - 4 không - 4 chống” là một trong những minh chứng mới nhất cho sự sáng tạo đó. Hôm nay Di Linh lại rất quyết liệt trong chỉ đạo học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí kỳ vọng gì về sự chuyển động trong năm mới?

Bí thư Nguyễn Canh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự quan tâm đặc biệt của Đảng về xây dựng nền đạo đức cách mạng mà trước hết là đạo đức của con người đối với con người; con người đối với xã hội; trong đó với cán bộ, đảng viên trước hết là tình đồng chí, là trách nhiệm đối với đất nước, nhân dân... Nếu ai cũng “học tốt, hành giỏi” thì tất yếu sẽ tạo nên những điều phi thường, đem lại rất nhiều lợi ích cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân. Chúng tôi không quá kỳ vọng 100% cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Di Linh sẽ học tốt, hành giỏi, nhưng với sự quyết liệt của Huyện ủy; sự đồng tâm chỉnh đốn của chính quyền các cấp, sự đồng lòng của các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự giám sát tích cực của các tầng lớp nhân dân, tôi tin rằng năm 2017, Di Linh sẽ có những chuyển động nhìn thấy rõ trong thực tiễn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Trân trọng cám ơn Bí thư đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này, xin chúc đồng chí sức khỏe; chúc huyện Di Linh có những chuyển động tích cực trong năm mới Đinh Dậu 2017.

Lượt xem: 1.262
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001339102
  • Đang online: 83
  • Trong tuần: 14.701
  • Trong tháng: 76.181
  • Trong năm: 657.143