Nhận diện âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng In trang
29/12/2020 09:15 SA

          Những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta là mục tiêu của các thế lực thù địch cũng như phần tử phản động, cơ hội chính trị. Những hoạt động chống phá này ngày càng gia tăng trong dịp chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với một “trọng điểm” chống phá là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

         

          *Không từ thủ đoạn nào để chống phá

            Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển vững bền của đất nước nên thu hút sự quan tâm sâu sắc với sự kỳ vọng, niềm tin của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước. Thế nhưng, từ khi bắt đầu Đại hội Đảng các cấp và nhất là càng đến gần Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến diễn ra vào đầu năm tới càng thấy các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị thi nhau lợi dụng, tăng cường các hoạt động vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

          Trong hoạt động chống phá, nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta là một “trọng điểm” mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”, vì thế chúng hiểu rõ vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Thực tế thời gian qua, các thế lực thù địch, chống đối đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với các luận điệu lặp đi lặp lại như: “Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là minh chứng cho Chủ nghĩa Mác - Lênin hiện đã lỗi thời, không còn phù hợp”; việc “Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm”... Không những thế, chúng còn tìm cách đặt Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với Chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh nhằm hạ bệ uy tín và phủ nhận tư tưởng của Người.

          Trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, chúng đẩy mạnh rêu rao: “Chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao của sự phát triển của xã hội loài người không có gì có thể thay thế, chủ nghĩa tư bản đang tự điều chỉnh và hoàn thiện” để rồi từ đó “phán” rằng: “Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin thì đừng trông chờ gì vào đường lối Đại hội XIII”...

          Cùng với đó, chúng đưa ra những luận điệu cho rằng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn bản các Đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc ta; rằng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ Chủ nghĩa Mác - Lênin để duy trì quyền lực của Đảng...

          Sau khi phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các Văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, chúng đã tự phơi bày mục đích thâm hiểm khi đòi phải thay thế toàn bộ, thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng”, “xã hội dân sự”...

          Việc chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thực hiện bằng mọi phương thức, thủ đoạn. Chúng đã tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, văn bản của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)… cùng các ấn phẩm: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; hàng nghìn trang web, blog, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt ở nước ngoài…

          *Bảo vệ thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

          Mục tiêu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta là nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì thế, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Nhìn lại thực tiễn cách mạng Việt Nam để thấy rằng, ngay từ khi mới ra đời, Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng ta đã xác định rõ: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản lấy Chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc”. Xuất phát từ điều kiện khách quan của lịch sử, việc thành lập một chính đảng Mácxit kiểu mới ở Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ngay từ khi mới ra đời không chỉ xuất phát từ ý muốn chủ quan, không phải chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà cao hơn nữa chính là vì lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam.

          Cùng với thời gian và đòi hỏi của cách mạng, Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” và tư tưởng của Người đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng ta và dân tộc ta.

          Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và sau đó là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

          Thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã chứng minh, những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong 35 năm Đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng vừa qua chính là nhờ tư tưởng đúng đắn mà Đảng ra đã lấy làm kim chỉ nam cho hành động. Đảng ta nắm vững, kiên định và vận dụng sáng tạo, đúng đắn Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật của thời đại.

          Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ đường lối, Cương lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, càng phải được coi trọng, nêu cao, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta, bảo vệ cho sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

(Theo báo ANTĐ, Viết Liễu tổng hợp)

Lượt xem: 1.368
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001338646
  • Đang online: 95
  • Trong tuần: 14.245
  • Trong tháng: 75.725
  • Trong năm: 656.687