Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đại hội XII của Đảng In trang
07/07/2016 12:00 SA

Thực tế cho thấy, việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết ấy của Đảng là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về  ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Chú trọng đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết

Yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng ngày càng trở nên bức thiết trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng. Một câu hỏi lớn đặt ra là làm cách nào để trong thời gian ngắn nhất, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống và sớm phát huy hiệu quả thiết thực.

Đây cũng chính là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 03 tháng 6 năm 2016 “về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2020”, theo đó: “Cấp ủy các cấp tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh theo tinh thần đổi mới, thiết thực; tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực”...

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì cấp ủy các cấp tập trung đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết theo hướng: cần làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích kỹ đáp ứng yêu cầu của từng cấp uỷ; tăng cường thảo luận, đối thoại. Khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Đồng thời, đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác. Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác..

Thời gian triển khai học tập, quán triệt đối với cấp huyện (tương đương) trong tháng 7 năm 2016; cấp cơ sở (đảng bộ, chi bộ cơ sở) trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016. Thông qua các hội nghị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, đảm bảo tất cả đảng viên, cán bộ công chức, các lực lượng vũ trang và Nhân dân đều được nghiên cứu, tiếp cận, học tập và nắm chắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, ngành; tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với thực tiễn địa phương

Theo tinh thần Kế hoạch 06-KH/TU: “…xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnhtrên cơ sở vận dụng sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội vào tình hình địa phương, đơn vị; với quyết tâm chính trị cao nhất đề ra các giải pháp phù hợp, có lộ trình, bước đi cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện…”.

Như vậy, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ và chỉ đạo thực hiện. Các cấp, các ngành đổi mới việc xây dựng chương trình hành động (kế hoạch) triển khai nghị quyết của cấp ủy, bảo đảm mỗi nhiệm vụ liên quan phải được cụ thể hóa gắn với tình hình thực tế. Đồng thời, cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ mình, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, hướng đến việc mỗi cấp, ngành, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy được vai trò trách nhiệm thực hiện thành công từng phần việc, nhiệm vụ tạo nền tảng để từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. “Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ”…

Với sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững” thì việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh chắc chắn sẽ thành công. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc,, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Hồng Vĩnh

Lượt xem: 232